Grundejerforeningen    
Kjærgården    

  Nyt

Foreningen

Bestyrelse

Vedtægter

Generalforsamling

Hjertestarter

Lokalplan

Medd. om ejerskifte

Tennis

Egnen

 


14 interessante steder.

Lindahlsminde skole er nu skolehistorisk museum. Oprindelig hed stedet Hanbjerghus og var aftægtsbolig for Vestervig Kloster. I 1812 skænkede klostrets ejer huset til skole. Den var i brug indtil 1973.

Studegården Bubbel hørte under Vestervig Kloster indtil den i 1788 blev købt af klostergodsets daværende forvalter. Læg især mærke til den fornemme kampestenslænge ud mod vejen. I den smukke have står en mindesten for S.C. Sejersen. Skolen Sejersminde nord for gården er skænket af ham i 1914. Den var i brug indtil 1965. Hans efterkommere ejer stadig gården.

Astrupvej.   Her på markerne holdt man i perioden 1848-1883 juni og september det store Vestervig marked. På markerne kan man stadig se mange karakteristiske jorddiger og vandingshuller.

Rønhede plantage blev først anlagt senere - i år 1900 i den senere del af den store planteperiode.

Spolum.   Læg mærke til stuehuset og ejendommen Villerupvej 6. Det er fra ca. 1800 og et godt eksempel på den lokale byggeskik i Thy: Et enlænget hus med bolig i den ene ende og stald, lo og lade i den anden. Spolumgårdene hørte oprindeligt under Ørum gods. De blev købt til selveje og udstykket i 1821.

Horsfeldvej.   Her på bakkekammen befinder man sig lige på grænsen mellem to landskabstyper i Sydthy: Indlandets frodige bakkede moræneland og kystlandets magre flyvesandsletter.

Vilhemsmindevej.   Herfra er der en storslået udsigt over Ørum og søerne. Gården Vilhemsminde blev opført omkring 1850 som afbyggergård fra herregården Gl. Ørumgård. Den har sit navn efter Vilhem Eyber, en af dens ejere. Husene er en husmandsudstykning fra 1923-24.

                    

Ørum Voldsted.   Her lå i middelalderen et slot, Ørum Slot. Slottet stod på to borgbanker, der var omgivet af vand. Slottet var opført i bindingsværk og grundmur, og skal have været i meget dårlig forfatning. I perioden 1737-1788 tilhørte den herremanden på Vestervig Kloster. Nogle af bygningerne stod til ind i 1800-tallet. Ingen ved, hvad voldstedet gemmer, men man har fundet en panserhandske af jern. Den kan man i dag se på museet i Thisted.
Man kan endnu få et indtryk af de omfyldte banker omkring Ørum Slot, når vandstanden i Hvidbjerg å er høj. Eller når mosekonen brygger ...

Gl. Ørumgård. Her lå tidligere Ørum Slots ladegård. Det nuværende stuehus er opført af herremanden på Vestervig Jens Laasby Moldrup i 1749.
Landsbyen Ørum blev udskiftet i 1798, men endnu ind i 1800-tallet tilhørte byens huse ejerne af Gl. Ørumgård.

Lodbjerg Kirke. Dette er måske landets mindste kirke. I markant modsætning til Vestervig Kirke. I kirken kan man se kalkmalerier og en smuk altertavle. I denne lille by er der hele to gamle landsbyskoler bevaret. Man kan tage en afstikker til Lodbjeg Fyr, der blev opført i 1883. Udsigten herfra er storslået.

                    

Ørum, Roddenbjerg og Flade søer. Her, hvor der nu er tre søer, har der engang gået masser af fritgående kreaturer. Læg mærke til de gamle fundamenter øst for vejen. Det er rester af pumpeanlæg, der har været brugt til at tørlægge søerne. Man ser også tydeligt det kæmpemæssige digesystem og kanalanlægget rundt om søerne.
Det tog syv år med hårdt slid, før søerne i 1875 var blevet tørlagt til nyt landbrugsland. Men det holdt også kun syv år. For bunden var blød, så dyr og vogne med hølæs sank i. I 1882 måtte det kostbare projekt opgives. I dag huser de lavvandede søer igen et meget rigt fiske- og fugleliv.

Gårdhus Mølle. Her ved Kastet å, hvor der nu er campingplads, lå engang en vandmølle og en klædefabrik. Og her udmundede det store kanalanlæg, der afvandede søerne.

                    

Den gamle Gårdhus Mølle blev anlagt af herremanden på Vestervig kloster i 1732. Gamle kilder beretter om den umådelige rigdom på især aborrer, ål og helt, der blev fanget her. Klædefabrikken havde farveri og var et af de første industrianlæg i Thy. Da søerne skulle udtørres i 1868, måtte den gamle vandmølle lade livet og møllegården flyttes. Gårdhus Mølle er i dag det smukke stuehus fra 1882 oppe på bakken.

Nabe-stenen er rejst til minde om thy-boernes kamp mod svenskerne i 1657. Dengang sandtangen var hel og den vigtigste færdselsåre i Thy - også for fremrykkende hære. Men landsbyen Nabe leder man forgæves efter i dag. Det sted, hvor den lå, ligger nu mere end en kilometer ude i havet. ædt af havet. Herfra kan man tage en afstikker ud ad Agger Tange - et nutidens entreprenørlandskab. Vejen går på en tilbagerykket sikringsdæmning fra 1957-58. Ude ved kysten er der bygget 29 store høfder. Det giver en klar fornemmelse af menneskets barske kamp mod det grådige Vesterhav - især i stormvejr. I magsvejr kan man tage kikkert med, og nyde lagunesøernes overdådige fugleliv.

Krik. Her var der i mange år en blomstrene handelsplads. Af minder fra den tid kan man i dag se det fine pakhus i Krik. Mens Limfjorden var lukket, var der kun få havne i den vestlige Limfjord. Dermed var der flere små ladepladser, hvor varer til og fra Thy kunne omlades, sådan en plads var Krik. Først efter der blev hul i Agger Tangen i 1825, fik Thisted sin havn. Efterhånden mistede de små ladepladser som Krik gradvist deres betydning, selv om de stadig var i brug langt ind i dette århundrede.

Klostermøllen. Dette er en såkaldt hollandsk mølle, som har tilhørt Vestervig Nedergård. Møllen er i de senere år blevet restaureret af en kreds af lokale foreninger. Møllen står i dag som symbol på fortidens udnyttelse af vindens kræfter i det blæsende Thy.

                    

                                                      Tilbage                                         

Kærmindevej 3,  7700 Vestervig -  Tlf. 40 19 52 09   -  E-mail:   kjaergaarden1979@gmail.com