Grundejerforeningen    
Kjærgården    

  


Nyt

Foreningen

Bestyrelse

Vedtægter

Generalforsamling

Lokalplan

Medd. om ejerskifte

Tennis

Egnen

 Til medlemmer i Grundejerforeningen Kjærgaarden 2017/2016/2015
    Grundejerforeningen Kjærgården

   Bestyrelsesmøde d. 24-11-2017 på Thinghuskroen Vestervig


   Tilstede; Bjarne Nielsen, Erik Olander, Niels Mogens Nielsen, Annita Nielsen,
                   Keld Rasmussen

   Opfølgning på aktiviteter.

   Vedr. Dræn og vandproblemer. Bjarne var blevet ringet op af beboer at der var over-
   svømmelse ved 3 grunde på Hannesvej. Men da det efter 1½ time blev tilset, var
   vandet forsvundet. Niels Mogens og Keld fortsætter deres gode arbejde med
   Dræn.

   Regnskab. Annita fremlagde regnskabet, som vi enstemmigt godkendte

   Grusning af veje. Vi blev enige om, at grusning af Gunhildsvej og Hellesvej har
   haft den tilsigtede virkning, og vil senere følge det op på de øvrige veje.

   Badebro. Udgifter til Badebro er blevet en del dyrere en budgeteret, men med
   forhåbentlig mange års brug, accepterede vi udgiften.

   Skilte til stranden. Erik blev pålagt at lave nye skilte, der viser til stranden.

   Julegaver. Bjarne og Annita sørger for køb af Julegaver til de frivillige hjælpere
   bl.a. webmaster, Knud, mfl.

   Bænke. Flemming ytrede ønske om at få fliser lagt under de bænke, som pt. står
   direkte på græsset. Alle var enige om at det var ok.

   Forsikring. Bjarne undersøger om vi er dækket ind som bestyrelse/ansvar.

   Generalforsamling. Vi har koordineret med sommerfestudvalget, og det er beslut-
   tet at afholde generalforsamling og sommerfest den 2. juni 2018.

   Næste bestyrelsesmøde. Den 03-03-2018 Kl. 10,00 hos Keld Hannesvej 54

   I ønskes alle en glædelig Jul samt et godt Nytår.
   
   


    Grundejerforeningen Kjærgården

   Bestyrelsesmøde d.17-09-2017 hos Erik Olander Hannesvej 14 Vestervig


   Tilstede; Bjarne Nielsen, Erik Olander, Niels Mogens Nielsen, Annita Nielsen,
   Keld Rasmussen

   Opfølgning på aktiviteter.

   Vedr. Dræn og vandproblemer. Niels Mogens Nielsen står for kontakt til Jens
   Gravko.

   Grusning af veje. Bjarne Nielsen tager kontakt til Vognmand Jan Olsen vedr.
   grusning af Gunhildsvej og dele af Ingersvej.

   Legeplads. Erik og konen har malet legetårn og rutchebanen. Pladsmand har lavet
   ny trappe til rutchebanen, der er lagt nye pæle rundt om legepladsen og fyldt 10
   kbm sand i. Desuden er der kommet nye net på fodboldmålene.

   Klipning af stamveje. Der er stadig en del problemer med nogle grundejere vedr.
   klipning og nedsavning af grene, der giver problemer for renovationsmanden.
   Bjarne forsøger at kontakte rette vedkommende.

   Kontingent. Annita udtrykte bekymring, da der stadig manglede 4 grundejere at
   betale kontingent.

   Lønninger. Pladsmand vil fortsætte på samme kontrakt, ligeledes vil kasserer
   Annita.

   Forsikring. Bjarne undersøger om vi er dækket ind som bestyrelse/ansvar.


   Næste bestyrelsesmøde.

   D. 24-11-2017 på Thinghuskroen
   
   


    Grundejerforeningen Kjærgården

   Bestyrelsesmøde fredag den 09. juni og søndag den 11. juni 2017


   Sted: Bjarne Nielsen Ingeborgs alle 18

   Efter et par hyggelige og konstruktive møder fik vi sammensat den nye bestyrelse.

   Sammensætning af den nye bestyrelse:
   Bjarne Nielsen, formand
   Niels Mogens Nielsen, næstformand
   Annita Nielsen, kasserer
   Annita/ Erik, sekretær
   Keld Rasmussen

   1. Opfølgning på aktiviteter.

   Vedr. vores dræn problemer vil Niels Mogens og Keld i samarbejde følge op på
   Niras plan med løsninger klar til næste bestyrelsesmøde d. 16-09-2017.

   Webmaster: Annita tager kontakt til Webmaster vedr. flere tiltag på hjemmesiden.

   Skilte til nedgang ved vandet mangler, Erik kontakter John for opsætning af nye.

   Nye hastigheds skilte på stamvej, Bjarne kontakter kommunen om evt opsætning
   af nye 20 km skilte på begge sider af Kærmindevej.

   Nye indramninger(telefonpæle) ved legeplads, Bjarne kontakter Doverodde bådelaug om de evt har nogle,eller vor de evt. kan skaffes.

   Legepladsen: Erik vil prøve at skaffe nogle folk så vi kan få malet redskaberne på
   legepladsen.

   2. Dialog med pladsmanden

   Erik og Bjarne har haft kontakt med Flemming vedr. ophobning af jord på gren-
   pladsen,

   Bjarne tager kontakt til Jens kristensen og Jaqn Olsen om fjernelse af jord.

   Høvling af veje og afskrabning af græskanter.

   3. Næste bestyrelsesmøde.
   Den 16-09-2017 hos Erik Hannesvej 14
   
   


    Kjærgården den 2. maj 2017:      Klik og læs:

      Regnskab 2016 - Budget 2018

      Forslag til opdatering af lokalplan

      NIRAS kort

      NIRAS rapport       Kjærgården den 27. februar 2017:

   Nye bænke og bord/bænksæk

   Der er opsat nye bænke dels langs skrænten ud til Krik Vig og i svinget lige før
   Ingersvej 1.
   I løbet af foråret vil to af de nuværende bord/bænksæt blive udskiftet med nye.

   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen lørdag den 27.maj
   Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære general-
   forsamling, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts 2017,
   hvorefter de udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til gene-
   ralforsamlingen.
   Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

   Opsætning af den nye badebro
   Opsætningen af den nye badebro vil finde sted søndag den 28. maj kl. 10.00 -
   dagen efter generalforsamlingen.

   Udvikling og vedligeholdelse af Kjærgården
   Bestyrelsen vil i forbindelse med den kommende generalforsamling fremsætte
   en udviklings – og vedligeholdelsesplan for Kjærgården.
   Det er bestyrelsens ambition, at planen bliver realiseret i løbet af de kommende
   4-6 år.
   Planen indeholder følgende emner:
      • Dræn
      • Renovering af samtlige veje i området, samt etablering af vendepladser, der
         hvor disse ikke forefindes
      • Etablering af nedgang til stranden, således at både gangbesværede og små-
         børnsfamilier let og ubesværet kan komme til stranden
      • Nye og tidssvarende legeplads
      • Etablering af to grønne områder. Et mellem legepladsen og Gunhildsvej og
         et mellem Hellesvej og Ingeborgs Alle

   Flisning i 2017
   Der vil ikke være et tilbud om flisning i år.

   Generalforsamling 2018
   Næste års generalforsamlingen vil finde sted lørdag den 12. maj – så sæt kryds
   i kalenderen, så du kan gøre din indflydelse gældende.
   
      Kjærgården den 2. november 2016:

   Smart APP til mobilen

   På strandklar.dk kan du hente en APP, der kan hjælpe dig med at tilkalde hjælp,
   hvis der sker en badeulykke.

   Hvis der sker en ulykke på stranden, er det ofte svært at beskrive præcis, hvor
   ulykken er sket. Rådet for Større Badesikkerhed har udarbejdet applikationen
   STRANDKLAR, som er i stand til at give dig en nøjagtig position på, hvor du
   befinder dig via GPS-koordinater, så redningsmandskabet hurtigere kan komme
   frem til et rette sted. Hurtig og præcis udrykning er vigtig, da dette kan betyde
   en forskel på liv eller død.

   Til orientering kan oplyses, at stranden ved Kjærgården har nr. D500 og skiltet
   står ved nedgangen udfor Ingersvej.    Administrationsgebyr
   De medlemmer som ikke har informeret grundejerforeningen om deres mail-
   adresse vil fremover blive opkrævet et administrationsgebyr på kr. 50,00
   hvert år ifm. kontingentopkrævningen.

   Ændring af affaldskapacitet
   Du kan via Thisted kommunes hjemmeside selv ændre affaldskapaciteten ved dit
   sommerhus, så det altid passer til det aktuelle behov.

    Badebroen
   Badebroen vil fremover blive opsat søndag kl. 10.00 efter generalforsamlingen
   og nedtages tredje weekend i september. Hvis du vil give en hånd med, så tag
   kontakt til John Jensen på tlf. 2289 0160


    Kjærgården den 13. august 2016:

   Flishugger
   Lørdag den 22. oktober vil der på grenpladsen være opstillet en bemandet
   flishugger.
   Hvorfor det vil være muligt og få fliset det man har beskåret og få flisen med retur.

    Administrationsgebyr
   De medlemmer som ikke har informeret grundejerforeningen om deres mailadresse
   vil fremover blive opkrævet et administrationsgebyr på kr. 50,00 hvert år ifm.
   kontingentopkrævningen.    Kjærgården den 15. juni 2016:

   Status på fiberbredbåd
   Thy-Mors Energi har nu afsluttet gravearbejdet og 92 har fået gravet kabel helt ind
   til sommerhuset.

   Selve installationerne inde i huset med fordelerboks og router forventes påbegyndt
   i juli måned.Kjærgården den 2. april 2016:

Status på fiberbredbåd
Gravearbejdet forventes påbegyndt i april måned og forventes afsluttet 4-6 uger herefter. Tilbud fra Thy Mors Energi og altibox kan ses her Fiberbredbånd på vej!

Generalforsamling 2016
Indkaldelse, rettidigt indkomne forslag og regnskab kan ses under menupunktet Generalforsamling. OBS: Thy Mors Energi og altibox vil orientere om fiberbredbånd og besvare spørgsmål den første ½ time.
Kjærgården den 19. februar 2016:

Status på fiberbredbåd
Kablerne lægges i jorden i løbet af i år.

Status på beskæring
Bestyrelsen vil gerne takke for det store arbejde der blevet udført.

Generalforsamling 2016
Finder sted den 7. maj kl. 10.00 på Thinghuskroen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts, hvorefter de udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Niels Kamp
    Kjærgården den 14. november 2015:

    Dødsfald
    Fredag den 21. august 2015 afgik vor mangeårige pladsmand
    Henning Nørgaard ved døden efter længere tids sygdom.
    Henning har været et stort aktiv for vort dejlige sommerhus område.

    Vi vil mindes Henning ved den kommende generalforsamling.

    Ny pladsmand
    Med virkning fra den 1. januar 2016 overtager Flemming Nørgaard
    jobbet som pladsmand. Flemming kan kontaktes på tlf. 21626632 og
    mail: handymanden7770@gmail.com

    Mail når der er nyt på hjemmeside
    Vi vil fremover udsende en mail - til de medlemmer, som har oplyst
    deres mailadresse - når der er nyt på hjemmesiden.

    Status på beskæring af hegn og skelbeplantning
    Langt hovedparten har fået taget aktion herpå og de få som endnu ikke
    har foretaget sig noget vil få en sidste henvendelse. Hvorefter vi vil lade
    arbejdet blive udført for grundejers regning.
    Alle fællesarealer vil blive beskåret i løbet af vinterhalvåret når vejret
    tillader det – vi vil meget gerne undgå og beskadige stierne med dybe
    hjulspor.

    Status på fiberbredbånd
    Beslutningen om etablering af fiberbredbånd i Kjærgården er indstillet
    til beslutning på det kommende bestyrelsesmøde i Thy-Mors Energi den
    24. november 2015.
    Yderligere info følger, så snart vi ved mere.Kjærgården den 1. september 2015:

VEDLIGEHOLDELSE AF HEGN OG SKELBEPLANTNING PÅ ADRESSEN:


Ifølge kommunen skal grundejerforeningen foranledige, at der foretages nødvendig beskæring af beplantning langs samtlige vejarealer i sommerhusområdet Kjærgården.

Det er vigtigt, at større køretøjer, herunder renovationsvogne kan komme frem uden problemer, ligesom oversigtsforholdene ved stikvejene skal være i orden.

Stamveje er ifølge kommunens lokalplan (nr. 65) udlagt i 10 m bredde, mens samtlige stikveje er udlagt i 6 m bredde med 12 m brede vendepladser og med stier i en bredde af 3 m.

Medlemmer af bestyrelsen har besigtiget hegn og skelbeplantning i Kjærgården.

Ved din ejendom konstaterede vi, at hegn/skelbeplantning manglede beskæring. Du bedes derfor få forholdet bragt i orden SENEST DEN 18. oktober 2015.

Grundejerforeningen kan tilbyde og formidle kontakt til handy man ved henvendelse til formanden.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte formanden på tlf. 26 14 31 91 eller mail gert.jakobsen@mail.dk

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

Fra bestyrelsens årsberetning godkendt på generalforsamlingen 2014:

• Grundejer har pligt til at beskære træer og buske, der vender mod veje og stier.
Ved veje og stier forstås det som er farvet gult på kortet herunder.

• Grundejerforeningen foretager beskæring træer og buske på fællesarealer. Ved fællesarealer forstås det som er farvet grønt på kortet herunder.
    Nyt fra bestyrelsesmødet en 6. juni 2015

    Ny bestyrelse

    Det er generalforsamlingen, som vælger formand (= Gert Jakobsen) og kasserer
    (= Benny Christensen).
    Efterfølgende har bestyrelsen den 6. juni 2015 konstitueret sig. John Jensen blev
    her valgt til næstformand, mens Niels Kamp blev valgt til sekretær.
    Oversigt over hele bestyrelsen mv. kan som altid ses på Kjærgården.dk.

    Badebroen er opstillet
    John Jensen, formand for brolauget, oplyser, at badebroen nu er sat i vandet.
    Vi håber, at den må blive brugt flittigt.

    Fiberbredbånd i Kjærgården
    Som bekendt har vi til alle 234 medlemmer udsendt spørgeskema for at få under-
    søgt, om der er interesse for fiberbredbånd i Kjærgården.
    Indtil nu har vi fået svar fra 63% af medlemmerne. 104 har svaret JA, mens 44 har
    svaret NEJ til fiberbredbånd.
    Vi har i alt 200 sommerhuse i Kjærgården og er dermed oppe en JA-tilkendegivel-
    sesprocent på 52%.

    Bestyrelsen har orienteret Thy-Mors Energi om den positive tilbagemelding på
    vores interesseundersøgelse.
    Thy-Mors Energi synes, at det ser særdeles lovende ud.
    Som Thy-Mors Energi understregede på vores generalforsamling, så er deres
    budget for 2015 allerede vedtaget og dermed også lukket for større ændringer,
    hvilket de vil betragte vores sag som.

    Derimod vil de naturligvis tage os med i puljen, når de skal udvælge projekter til
    deres 2016 budget, og med den udviste interesse, så ser de da absolut Kjærgården
    som spændende.

    Thy-Mors Energi understreger, at rækkefølgen for udrulning af projekter indenfor
    et budgetår, er afhængig af mange faktorer, hvorfor de ikke på nuværende tids-
    punkt kan sige noget om, hvornår på året udrulningen kan forventes.

    Thy-Mors Energi udarbejder budgetterne for 2016 i oktober/november 2015.

    Bestyrelsen vil selvfølgelig orientere Jer, så snart vi får besked om Kjærgården
    bliver et udrulningsprojekt i 2016.
    Først når vi kender svaret herpå, vil vi tage kontakt til Altibox.

    Hvis du er interesseret i fiberbredbånd og endnu ikke har givet besked herom til
    bestyrelsen, så kan du sagtens nå det endnu. Det gør du ved at sende en mail til
    kjaergaarden1979@gmail.com. I mailen skriver du "Ja til fiberbredbånd" samt skriver
    din adresse i Kjærgården.

    Mailadresser

    Vi har modtaget rigtig mange nye mailadresser, mange tak for det.
    Det betyder, at vi nu har mail på 171 af vores 234 medlemmer. Mail forenkler
    tingene og gør det mere sikkert og effektivt at kommunikere informationer ud.
    Fx indkaldelse til og referat fra generalforsamling, nyt fra bestyrelsesmøder,
    faktura på medlemskontingent mv.

    Giv os venligst besked hvis du får ny mailadrese eller hvis din nuværende mailadresse ændres. Det gør du ved at sende en mail til kjaergaarden1979@gmail.com kjaergaarden1979@gmail.comog oplyse din adresse i Kjærgården.

    Generalforsamling 2016

    Tidspunktet for næste års generalforsamling bliver lørdag den 7. maj 2016 kl. 10.00
    på Tinghuskroen, Vestervig.
    Så sæt allerede nu X i kalenderen.    Se ældre nyheder:   Nyheder 2014 / 2013         Se Vestevigs hjemmeside:  www.vestervig-by.dk


Kærmindevej 3,  7700 Vestervig -  Tlf. 40 19 52 09   -  E-mail:   kjaergaarden1979@gmail.com